Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY – www.modely-levne.cz
Korespondenční adresa :
Ladislav Mottl
Huřvinská 766
269 01 Rakovník
Česká Republika
Email : mottl.ladislav@seznam.cz
Telefon : +420 733 544 461
Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT
Prodávající eshopu www.modely-levne.cz
Ladislav Mottl
IČO: 03371387, není plátcem DPH
Místo podnikání dle ŽL (Huřvinská 766, Rakovník – nejedná se o kamenný obchod).
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Rakovník, sp. značka ŽÚ/3918/2014.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu Modely aut (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese
www.modely-levne.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky
prodávajícího umístěné na adrese www.modely-levne.cz (dále jen „eshop“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvaa obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen
jednotlivého nabízeného zboží.

2.2 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o: • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o
požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále
společně jen jako „objednávka“).

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“). Odesláním objednávky kupující
souhlasí s aktuálními obchodními podmínkami uvedenými na webovém rozhraní internetového obchodu.

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním přijetí objednávky (akceptací), jež je
prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které
dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku platbou přepravci při převzetí zásilky;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude kupujícímu oznámen v emailu o potvrzení objednávky
(dále jen „účet prodávajícího“);
cena nákladů na dopravu se může lišit i podle váhy a množství objednaného zboží.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním
zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující je
povinnen uhradit prodávajícímu tyto náklady následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku platbou přepravci při převzetí zásilky;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude kupujícímu oznámen v emailu o potvrzení objednávky
(dále jen „účet prodávajícího“)
cena nákladů na dopravu se může lišit i podle váhy a množství objednaného zboží.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od obdržení potvrzení o přijetí objednávky dle čl. 2.5.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením
variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví
prodávající kupujícímu:
a) při platbě předem po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího
b) při objednání zboží na dobírku prodávající připojí fakturu již do balení zásilky se zbožím

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku
zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
nebo porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Také zboží, které bylo dodáno mimo obvyklou nabídku na
speciální objednávku kupujícího.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v
souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží
kupujícím, a to na adresu provozovny prodávajícího. Není možné poslat vracené zboží na dobírku, nebude
akceptována, tj. nebude přebírána. Nebude-li zboží prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, tj.
neotevřené, a v původním obalu, pak prodávajícímu vůči kupujícímu vzniká dle čl. 4.6. nárok na náhradu škody
tím vzniklé.

4.3 V případě platného odstoupení od smlouvy dle čl.4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
V případě, že kupující poruší povinnost dle čl.4.1, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 30%
(slovy: třicet procent) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto
ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

4.4 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.9 obchodních podmínek je prodávající oprávněn
provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno a také zda bylo vráceno v původním nepoškozeném obalu.

4.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 a 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně
nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na
přezkoumání zboží dle čl.4.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno, nebude v originálním nepoškozeném obalu, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na
náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl.4.3 obchodních
podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob
dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s
tímto způsobem dopravy.

5.2 Dodací lhůta od potvrzení objednávky je od 3 do 14 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží
není skladem, bude o tom kupující vyrozuměn emailem nebo telefonicky.

5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy
odstoupit.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než
bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen předem uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující
stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně
porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.6 Každá objednávka kupujícího je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle těchto
obchodních podmínek. Kupující, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nepřeberou
expedovanou zásilku na dobírku, budou požadováni o uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a
manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých). Odesláním
objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v uvedené výši, a to do 10 dnů
od vyrozumnění.

5.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského
zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez
vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované
pro věc takového druhu obvyklé, je v odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci
uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní
smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající dané zboží vyměnil. Výměna je možná po obdržení
doporučené zásilky s reklamovaným zbožím odeslané kupujícím na adresu provozovny prodávajícího; není-li
takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To
neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil.

6.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako
rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Po převzetí zásilky prodejce neručí za škody
způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dopravu

7.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně
fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou
činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové
vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové
rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a
který je v souladu s jeho určením.

7.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1
občanského zákoníku.

7.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
do eshopu nebo v důsledku užití eshopu v rozporu s jejich určením.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa
elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo. V případě podnikání kupujícího také identifikační číslo a daňové
identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z
kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného
odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě
osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány
třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické
podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje v objednávce jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním
osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu
prodávajícího.

8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.33) provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
▪ požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
▪ požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána
oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo
zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením
není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci
předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu kupujícího.

 

9.DORUČOVÁNÍ
9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní
straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

9.2 Zpráva je doručena:
▪ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv
zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
▪ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
▪ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky,
odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
▪ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od
uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele
poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Pokud vztah související s užitím eshopu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího
nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný
živnostenský úřad.

10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.

 

V Rakovníku dne 26.2.2017